5 bài học đắt giá từ sách Con đường trở thành Freelance Writer

Nếu bạn muốn trở thành một người viết thì kỹ năng viết là đủ, nhưng để làm nghề viết  tự do (freelance writer), bạn cần nhiều kỹ năng hơn thế. Năm bài học đắt giá từ sách Con đường trở thành Freelance Writer sẽ giúp bạn biết cách làm thế nào để trở thành freelancer […]